guideubon

 

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ซุ้มประตูเมือง-เฉลิมพระเกียรติ-02.jpg

สง่างาม สมพระเกียรติ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

ซุ้มประตูเมือง-เฉลิมพระเกียรติ-04.jpg

สืบเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ พสกนิกร หน่วยงานราชการ องค์กร และประชาชนทุกหมู่เหล่า

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี บนถนนสายหลักของจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สำหรับซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ ได้ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้นำเอกลักษณ์ของแต่ละภาคมาใส่ไว้ในซุ้มประตูเมือง โดยจังหวัดอุบลราชธานี เลือกซุ้มประตูแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 1 มีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็ก และประติมากรรมลายไทย ตัวซุ้มประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระบรมราชินี ประดิษฐานด้านซ้าย และด้านขวา ตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีรูปองค์พระธาตุอยู่บนสุด บนหัวเสาซุ้มประตูทั้ง 2 ฝั่ง เป็นรูปพานบายศรีสู่ขวัญแบบอีสาน และตัวเสาทั้ง 2 ฝั่ง เป็นรูปองค์พญานาค อันเป็นเอกลักษณ์ประจำภาคอีสาน

ซุ้มประตูเมือง-เฉลิมพระเกียรติ-03.jpg

ทั้งนี้ ได้เลือกถนนอุปราช บริเวณหน้าลานขวัญเมือง-ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นที่ตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของจังหวัด โดยรอบเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง และประติมากรรมต้นเทียนยักษ์ภายในทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งยังเป็นถนนสายสำคัญในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

จารุณี-ข่าว/ ณัฐพล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี