guideubon

 

รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ยกย่อง 10 ปราชญ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ปราชญ์ชุมชน-อุบล-01.jpg

เมื่อพูดถึงคำว่า "ปราชญ์" หลายท่านมักจะหลับตาจินตนาการถึง นักวิชาการใส่แว่นตาขอบหนา สอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัย หรือบางคนอาจจินตนาการถึง ชายชราชาวจีน ปลีกวิเวกตัวเองอยู่ในป่าลึก ไม่สุงสิงกับผู้คน ในมือถือหนังสือ ปากท่องบทกวีอันมีความหมายลึกซึ้ง แต่สำหรับหนังสือ "องค์ความรู้และชีวประวัติ ปราชญ์ชุมชนในอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" นี้ ไม่ได้เชื่อว่า "ปราชญ์" จะต้องมีภาพลักษณ์เช่นนั้น "ปราชญ์" ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย และมีมาดอย่างนักวิชาการ หรืออยู่ในป่าและไม่สนใจโลกภายนอกเสมอไป

หนังสือ "องค์ความรู้และชีวประวัติ ปราชญ์ชุมชนในอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" เล่มนี้ จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับ ปราชญ์อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีองค์ความรู้ แล้วใช้องค์ความรู้ที่พวกเขามีนั้น สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่เขาอยู่ จนได้รับการยอมรับ ปราชญ์กลุ่มนี้ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในฐานะ "ปราชญ์ชุมชน"

ปราชญ์ชุมชน-อุบล-02.jpg

เรื่องราวของผู้สูงอายุทั้ง 10 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้สั่งสม องค์ความรู้ใดองค์ความรู้หนึ่ง และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าว มาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น จนได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนทั้งสิ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้อาวุโสทั้ง 10 ท่านนั้น สามารถถูกเรียกว่าเป็น "ปราชญ์ชุมชน" ได้นั่นเอง

1. นางคำปุ่น บุญเพ็ง "แม่คำปุ่น" ปราชญ์ชุมชนด้านการทำหมอนขิด นักกิจกรรมหญิงแห่งชุมชนบ้านธาตุน้อย  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

2. นางเสียน ธานี "แม่เสียน" ปราชญ์ชุมชนด้านการทอผ้าลายปลาอีด สะไภ้ผู้สืบสานลายผ้าแห่งชุมชนชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

3. นายสะดา สำเภานนท์ "พ่อสะดา" ปราชญ์ชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าของคนในชุมชนบ้านคอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

4. นางสุนิดดา จงวิบูลย์ "แม่แจง" ปราชญ์ชุมชนด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ผู้บริหารชมรมผู้สูงอายุ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

5. นางศศิธร แจ่มวัย "แม่ศศิธร" ปราชญ์ชุมชนด้านผู้นำชุมชน ประธานกลุ่ม "ชุมชนชลประทาน" อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

6. นายทองคับ มาดาสิทธิ์ "พ่อทองคับ" ปราชญ์ชุมชนด้านการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องชุมชน ผู้นำการต่อสู่คัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี

7. นายบุญมี คำเรือง "พ่อบุญมี" ปราชญ์ชุมชนด้านการเคลื่อนไหวประเด็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมการทางเมือง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

8. นางราตรี พาชอบ "แม่ราตรี" ปราชญ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมรำกลองตุ้ม และการทอผ้าไหม บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

9. นางมน สิงห์แก้ว "ยายมน" ปราชญ์ชุมชนด้านชาติพันธุ์ส่วย 

10. นายสิมมา พาชอบ "พ่อสิมมา" ปราชญ์ชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม พ่อจ้ำ (ผู้นำทางจิตวิญญาณ)  แห่งบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี