guideubon

 

จาริกสู่ตะวันตกครั้งที่ 1 ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อังกฤษ-02.jpg

สารคดีที่ชาวพุทธ โดยเฉพาะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงกันมาก คือเรื่อง The Buddha Comes to Sussex เป็นภาพยนตร์สารคดี ที่ BBC ได้ถ่ายทำในขณะที่ หลวงพ่อชา สุภัทโทและหลวงพ่อโรเบิร์ต สุเมโธ จาริกไปเผยแผ่พระธรรม ยังต่างแดน เมื่อปี พ.ศ.2520 บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับเทป เป็นวีดีโอ จากวัดอมราวดี และได้ลิขสิทธิ์การเผยแพร่จาก BBC  

ปี พ.ศ. 2519 ท่านอาจารย์สุเมโธ เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดที่อเมริกา ขากลับได้แวะพักที่ พุทธวิหารธรรมประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ขณะพักอยู่ที่พุทธวิหารแห่งนั้น สมาชิกมูลนิธิกิจการสงฆ์แห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้จัดตั้ง พุทธวิหาร ได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านอาจารย์สุเมโธ จึงนิมนต์ให้ท่านพำนักอยู่ เพื่อเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติ ท่านอาจารย์สุเมโธไม่ได้ตอบรับคำ แต่ได้ชี้แจงว่าจะนำ เรื่องนี้ไปกราบเรียนหลวงพ่อชา ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เสียก่อน

หลังจากนั้นไม่นาน ประธานมูลนิธิฯ คือนายยอร์ช ชาร์ป ก็ได้เดินทางมาเมืองไทย เพื่อ นิมนต์หลวงพ่อไปเผยแผ่พุทธธรรม และพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสำนักสาขาใน ประเทศอังกฤษ

หลวงพ่อไม่ได้รับนิมนต์ทันที แต่อนุญาตให้ประธานมูลนิธิฯ พำนักอยู่ที่วัดหนองป่าพง ระยะหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติตนเหมือนคนวัด คือ พักที่ศาลา กินข้าวในกะละมังวันละมื้อ และทำ กิจวัตรเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ เพื่อให้ทำความเข้าใจในความเป็นอยู่ของพระป่า รวมทั้งเพื่อทดสอบ ดูความอดทนและความจริงใจกันก่อน เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีเจตนามุ่งมันจริง หลวงพ่อจึงรับ นิมนต์จากประธานมูลนิธิฯ นั้น

หลวงปู่ชา-วัดหนองป่าพง-อังกฤษ-01.jpg

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 หลวงพ่อได้เดินทางไปเผยแผ่พุทธธรรมที่ประเทศอังกฤษ โดยมี ท่านอาจารย์สุเมโธ เป็นผู้ติดตาม

หลังจากนั้น เมื่อหลวงพ่อชา ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ราวเดือนตุลาคม 2520 BBC ได้ติดตามเข้ามาถ่ายทำสารคดี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเมืองไทย และได้เข้าไปถ่ายทำเกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่ และข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ ในวัดหนองป่าพง เรื่อง The Mindful Way