guideubon

 

ต้นจามจุรียักษ์ 1 ใน 88 ต้นไม้ทรงคุณค่า “รุกข มรดกของแผ่นดิน”

รุกข-มรดกของแผ่นดิน-01.jpg

ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการสืบค้น เผยแพร่ และส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวม ทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

รุกข-มรดกของแผ่นดิน-02.jpg

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกให้ "ต้นจามจุรียักษ์" (รากลอย) หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี เป็น 1 ใน 88 ต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รุกข-มรดกของแผ่นดิน-03.jpg

ขอเชิญชวนทุกท่าน ไปเยือนและชื่นชม “ต้นจามจุรียักษ์” ริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก” Unseen Ubonratchathani จ.อุบลราชธานี