guideubon

 

ม.อุบลฯ พิธีมอบทุนสนับสนุน “โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC2021"

YSC2021-UBU-01.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุน “โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third Young Scientist Competition : YSC2021) มีโครงงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 41 โครงงาน เข้ารับทุนโครงงานละ 3,000 บาท ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนให้แก่นักเรียนและคณะครูที่ปรึกษา ผู้พัฒนาโครงงานฯ ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนรอบแรก

รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ : Young Scientist Competition ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ในระดับประเทศ

YSC2021-UBU-02.jpg

และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวทีการประกวดแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ อายุระหว่าง 12 – 20 ปี ที่มีความสามารถจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมแสดงฝีมือและส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีทางวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเรา

รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ : Young Scientist Competition ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นศูนย์ประสานงาน จัดโครงการ YSC มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 ปีติดต่อกัน

YSC2021-UBU-03.jpg

สำหรับในปีนี้มีการส่งข้อเสนอโครงงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น จำนวน 170 โครงงาน จากโรงเรียนในเขตภาคระวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 41 โครงงาน เข้ารับทุนสนับสนุนโครงงานรอบแรกโครงงานละ 3,000.- บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ประสานงานโครงการฯ ให้เกียรติมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานฯ รอบแรกให้แก่ นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงาน จำนวน 41 โครงงาน ประกอบด้วย สาขาชีววิทยา 7 โครงงาน สาขาเคมี 7 โครงงาน สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ 2 โครงงาน สาขาคณิตศาสตร์ 3 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 โครงงาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6 โครงงาน สาขาวัสดุศาสตร์ 3 โครงงาน และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 โครงงาน

จากนั้น ผู้พัฒนาโครงงานทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับทุนสนับสนุนแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงงานพร้อมรับฟังคำปรึกษา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ YSC 2021 ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงงานให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ระดับประเทศต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

YSC2021-UBU-04.jpg

YSC2021-UBU-05.jpg

YSC2021-UBU-06.jpg

YSC2021-UBU-07.jpg