guideubon

 

ค่ายการยาง ม.อุบลฯ Young Clever Rubber and Polymer Camp

ค่ายการยาง-6301.jpg

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ “Young Clever Rubber and Polymer Camp” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่เร่งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดค่ายในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

นางสาวมณิสร สีวังใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ และถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาเข้าค่าย จำนวน 34 คน

สมปอง-เวฬุวนาธร-01.jpg

และการจัดโครงการยังให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ ตลอดจนการเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันอย่างเคร่งครัดตลอดการเข้าร่วมโครงการและการจัดค่ายครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาเข้าค่ายการยาง ม.อุบลฯ นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

โดยในวันที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พอลิเมอร์ในอนาคต” นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมเครื่องมือทดสอบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์

วันที่ 2 นักเรียนจะได้เข้าฐานทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การบดผสม การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำยางและยางแห้ง รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการขึ้นรูปพอลิเมอร์ เป็นต้น และในภาคบ่ายจะได้มีการฝึกกระบวนการคิด วางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ในการทำโปรเจค

และในวันที่ 3 นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอผลงาน การตอบคำถามโดยมีอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ

ค่ายการยาง-6302.jpg

นักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ช่วยสนับสนุนและยกระดับกระบวนการการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ค่ายการยาง-6303.jpg

ค่ายการยาง-6304.jpg

ค่ายการยาง-6305.jpg

ค่ายการยาง-6306.jpg