guideubon

 

นศ.ราชภัฏอุบลฯ Young Artists Talent 11 ตัวแทนประเทศไทย ได้แสดงนิทรรศการที่อเมริกา

Young-Artists-Talent11-มาริสา-01.jpg

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Young Artists Talent 11) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น  มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 73 คน และรางวัลศิลปินรุ่นใหม่ จำนวน 11 คน ได้แก่

1. นายวรเชษฐ ศรีสุบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตเพาะช่าง)
2. นางสาววนัญญา นักบริตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. นายเจนณรงค์ พุฒิสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสาวปัณฑิตา มีบุญสบาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. นายศรัญญู คุมขันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นายธนพล ดาทุมมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มาริสา-วิชาดี-01.jpg

7. นางสาวมาริสา วิชาดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8. นางสาวรัชดา พานชมภู มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
9. นางสาวพรรณนิดา เหมทานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
10. นางสาวอัสหม๊ะฮ์ บูงอตายง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
11. Mr. MUHAMMAD HASBI BIN HAZAIRIN National Academy of Arts, Culture and Heritage ( ASWARA ), Malaysia

สำหรับ นางสาวมาริสา วิชาดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาพร้อมกับความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครูสอนศิลปะ ซึ่งตนเองเป็นคนชื่นชอบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่แล้ว จึงเลือกที่จะเดินตามฝันเส้นทางศิลปิน

มาริสา-วิชาดี-02.jpg

เมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ผู้สอนได้เห็นถึงความสมารถ จึงส่งเสริมและผลักดันให้เข้าร่วมโชว์ผลงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ” ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (YOUNG ARTISTS TALENT 11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการนิทรรศการทางด้านศิลปะและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป