guideubon

 

ม.อุบลฯ จัด “การแข่งขัน YCCK2018 รอบภูมิภาค ภาคอีสาน”

ycck-2018-มออุบล-01.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2561 ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การแข่งขัน YCCK2018 รอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School project ; powered by KidBright

ชริดา-ปุกหุต-01.jpg

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะครู – นักเรียน ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในนามผู้ประสานงานประจำศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีม Trainers ที่คอยสนับสนุนด้านเทคนิค ซึ่งเป็นผู้ดูแลการทำ Workshop ตลอดงาน

ycck-2018-มออุบล-02.jpg

สำหรับโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 295 โครงงาน ซึ่งมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้ร่วมทำ Workshop จำนวน 30 โครงงาน พร้อมรับทุนการศึกษาโครงงานละ 1,000.- บาท หลังจากการทำ Workshop ในวันที่ 15 กันยายน 2561 โครงงานทั้ง 30 โครงงาน คณะกรรมการทำการคัดเลือกในวันที่ 16 กันยายน 2561 เหลือจำนวน 8 โครงงาน และได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000.- บาท 

สุรสิทธิ์-สุทธิคำภา-01.jpg

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในนามผู้ประสานงานประจำศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกําลังตื่นตัวและเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่การพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลักดันให้นักเรียน มัธยม จํานวน 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้มีอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) Platform ที่ชื่อ KidBright เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่ง ในโครงการ Coding at School powered by KidBright ซึ่งดําเนินการ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทั้งนี้เพื่อสร้างนักพัฒนาซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดความสนใจในด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศไทยในอนาคต

ycck-2018-มออุบล-03.jpg

สำหรับศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขัน YCCK2018 รอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School project และได้รับ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” ไปสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมากถึง 295 โครงงาน และมีโครงงานที่ผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน 8 โครงงาน ประกอบด้วย

1. โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ จาก โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

2. โครงงานระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย kidbright จาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

3. โครงงานเครื่องเพาะเมล็ดธัญพืชระบบสมองกล จาก โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

4. โครงงานอุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ จาก โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม

5. โครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะ จาก โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร

6. โครงงานกรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ จาก โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ จังหวัดสกลนคร

7. โครงงานไม้กวาดอัจฉริยะ จาก โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ และ

8. โครงงานคิดไบร์ท โรบอทชวนน้องออม จาก โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

สำหรับโครงงานทั้ง 8 โครงงานที่ผ่านเข้ารอบ 2 จะต้องนำเสนอผลงาน พร้อม Poster เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณชนในงาน “NECTEC ACE 2018” ทั้งหมดจำนวน 30 โครงงานทั่วประเทศ ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ycck-2018-มออุบล-04.jpg

ycck-2018-มออุบล-05.jpg

ycck-2018-มออุบล-06.jpg

ycck-2018-มออุบล-07.jpg

ycck-2018-มออุบล-08.jpg