guideubon

 

เปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ช่องตาอู-31สค65-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องช่องตาอู ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 12403/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เฉพาะจุดผ่อนปรนการค้าช่องตาลู ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

2. ให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

3. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ สำหวับผู้เดินทางเข้า - ออก ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี (ผนวก ก) โดยเคร่งครัด

กำหนตระยะเวลาเปิด - ปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู 
วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.

ผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จุดผ่อนปรนช่องตาอู ต้องมีใบรับรองรับรองการตรวจโรคไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีไมได้รับวัคขืนต้องมีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง (ต้องเป็นผสตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ)

อนุญาตให้ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นไดหรือตามที่ทางราชการของแต่ละประเทศกำหนด

ช่องตาอู-31สค65-02.jpg

ช่องตาอู-31สค65-03.jpg
ช่องตาอู-31สค65-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511