guideubon

 

WOW!!! อุบลฯ เดินหน้าตรวจหูทารกแรกเกิด ให้รู้ว่าหนูได้ยิน100%

ทารกแรกเกิด-ตรวจการได้ยิน-01.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินงานตามนโยบาย โครงการของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน” (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2564 ) โดยการตรวจคัดกรองสภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน, ป้องกันความพิการทางการได้ยิน, ฟื้นฟู ในกลุ่มเด็กแรกเกิดทุกรายที่เกิดในปี 2564

องค์การอนามัยโลกประมาณว่า ร้อยละ 60 ของการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้ โดยการคัดกรองการได้ยินทารกทุกคนตั้งแต่แรกคลอด หากพบความผิดปกติได้รับการดูแลครบวงจร จะช่วยให้พัฒนาการด้านภาษา การพูด สื่อสารสมวัย และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

เน้นการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด เฉพาะที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน ได้รับการตรวจให้ได้เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 95 และดูแลต่อเนื่องจนได้รับการตรวจวินิจฉัยภายในอายุไม่เกิน 6 เดือน จนถึงการฟื้นฟูโดยใส่เครื่องช่วย และพิจารณาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ตามลำดับ

จังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่อำเภอ โดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ OAE เพื่อตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด ดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อให้เพื่อให้สามารถนำแนวทางการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดร้อยละ 100

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทารกแรกเกิด-ตรวจการได้ยิน-02.jpg

ทารกแรกเกิด-ตรวจการได้ยิน-03.jpg

ทารกแรกเกิด-ตรวจการได้ยิน-04.jpg