guideubon

 

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน 21 อุบลราชธานี

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-01.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน 21 และการบังคับบัญชา ให้กับ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน  21 ท่านใหม่ ณ ลานจอดท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 อุบลราชธานี

ฐานันดร์-ทิพเวส-01.jpg

นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส กล่าวว่า กองบิน 21 เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยความวิริยะ อุตสาหะของอดีตผู้บังคับบัญชา ที่มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนากองบิน 21 ให้เป็นกองบินที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีศักยภาพ สมกับเป็นกําลังรบหลักทางอากาศ ทั้งนี้ ชาวกองบิน 21 ทุกคน จะต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเป็น ปึกแผ่นมั่นคง ให้กองบิน 21 สืบไป

ฐานันดร์-ทิพเวส-02.jpg

นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ได้กล่าวถึง นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน 21 คนใหม่ ว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง เชื่อมั่นว่าท่านจะพัฒนากองบิน 21 ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป 

วัชรพล-นวลเป็นใย-01.jpg

ทางด้าน นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย กล่าวรับรับหน้าที่ และการบังคับบัญชาในตําแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 21 พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างเต็มกําลังความสามารถ พร้อมกับให้คํามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทาง และนโยบายต่างๆ ที่ได้วางรากฐานและริเริ่มไว้ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจให้สัมฤทธิ์ผล ดังที่ท่านมุ่งหวัง

วัชรพล-นวลเป็นใย-02.jpg

พร้อมกันนี้ จะนําพี่น้องชาวกองบิน 21 ร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความรักสามัคคี ร่วมกันพัฒนากองบิน 21 ให้เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคงให้กองบิน 21 สืบต่อไป

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-02.jpg

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-03.jpg

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-04.jpg

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-05.jpg

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-06.jpg

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-07.jpg

มอบหน้าที่-ผบ-กองบิน21-อุบล-08.jpg

 ฐานันดร์-ทิพเวส-03.jpg

วัชรพล-นวลเป็นใย-03.jpg

Untitled-1.jpg