guideubon

 

น้ำท่วมอุบล ให้ส่วนราชการ WFH โรงเรียนพิจารณาปิดได้

WFH-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอทุกอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชรานี อำนาจเจริญ เรื่อง อนุญาตให้ เข้าหน้าที่ส่วนราชการ Work from home โดยไม่กระทบต่อบริการประชาชน ส่วนสถานศึกษา ให้พิจารณาปิดด้วยเหตุพิเศษ เรียนออนไลน์ หรือสอนชดเชยภายหลัง

ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ปี 2565 เพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง คาดการณ์ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เส้นทางการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชรานีและอำเภอข้างเคียงได้รับผลกระทบมีสภาพการจราจรติดขัด รวมถึงในบางเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ นั้น

เพื่อเป็นการบรรเหาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่มีได้มีภารกิจในการให้บริการประชาชนโดยตรง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยต้องไม่เป็นการกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน 

2. สำหรับสถนศึกษา ขอให้พิจารณาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยจัดให้มีการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย 

WFH-น้ำท่วมอุบล-02.jpg