guideubon

 

มหาเถรสมาคมเห็นชอบ เปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเป็น "วัดพระธาตุหนองบัว"

วัดพระธาตุหนองบัว-อุบล-01.jpg

ตามที่ชาวชุมชน คุ้มวัดหนองบัว อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี แสดงประชามติเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดพระธาตุหนองบัว และสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพระธาตุหนองบัว" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนั้น

มติเอกฉันท์!! สภาเทศบาลนครอุบลฯ เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุหนองบัว 

วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

สำนักงานพระพุทธศาสนา มีประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ความว่า โดยที่เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงชื่อวัด หนองบัว ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "วัดพระธาตุหนองบัว" เนื่องจากมีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริธาตุ และได้อัญเชิญชิ้นส่วนพระธาตุพนมเสียมทอง มาประดิษฐาน ตั้งแต่ปี 2502

ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนองบัวเป็น "วัดพระธาตุหนองบัว" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัดพระธาตุหนองบัว-03.jpg

สำหรับวัดพระธาตุหนองบัว หรือวัดหนองบัวนี้ เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต สร้างเมือง พ.ศ.2498 เริ่มต้นจากกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่ง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระมงคลกึ่งพุทธกาล พ.ศ.2500  เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี

วัดพระธาตุหนองบัว-04.jpg

ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบกึ่งพุทธกาลของพุทธศาสนา ในปี พ.ศ.2500 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน พระธาตุองค์เดิมมีขนาดกว้างด้านละ 5 เมตร สูงประมาณ 17 เมตร เมื่อสร้างใหม่ครอบองค์เดิม คือพระบรมธาตุที่เห็นในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่มาก ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร เสร็จสมบูรณ์ในปี 2512 

วัดพระธาตุหนองบัว-05.jpg