guideubon

 

ชาวเดชอุดมพอใจ “ป๊อกแทงค์” นวัตกรรม ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ป๊อกแทงค์-น้ำประปาหมู่บ้าน-01.jpg

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ บ้านหนองสนม หมู่ 13 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม งบประมาณ 5,200,000.- บาท ก่อสร้างระบบประปาแบบ ป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งจุดนี้ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข คือในเรื่องของน้ำดิบ ผู้รับเหมาจะต้องเข้ามาดำเนินการเจาะบาดาลให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถนำน้ำขึ้นมาผลิตน้ำสะอาดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ บ้านกลาง หมู่ 1 ตำบลกลาง และตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย งบประมาณ 5,200,000.- บาท ก่อสร้างระบบประปาแบบ ป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 พื้นที่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งเช่นกัน โดยหลังจากได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatmemt System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ระบบน้ำประปามีคุณภาพดีมาก น้ำจะใสสะอาดกว่าเดิม ขณะเดียวกันทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ยังได้เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้แล้ว จึงมั่นใจว่า มีน้ำดิบไว้รองรับการผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาภัยแล้งได้แน่นอน

สุมิตรา-อติศัพท์-01.jpg

นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต14 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อำเภอเดชอุดมได้รับงบประมาณในการก่อสร้างป๊อกแทงค์ ปี 2563 จำนวน 4 ตัว และปี 2564 จำนวน 3 รวม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ต้องการให้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจโครงการแล้วเสร็จ เมื่อแล้วเสร็จเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค์หรือไม ซึ่งนายอำเภอให้ข้อมูลว่า เป็นโครงการที่ประชาชนพอใจ

สำหรับนวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ “ป๊อกแทงค์” คือ “นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน” ที่ถูกคิดค้น ออกแบบวิจัยพัฒนา ขึ้นมาใหม่ จากปัญหาและข้อจำกัดของระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิม โดยขจัดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการซ่อมบำรุงให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ให้คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ใสสะอาดขึ้นตามมาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ ถังกรองอเนกประสงค์ ACFS หอถังสูง SFX และโรงสูบน้ำสำเร็จรูป PNP

นวัตกรรมป๊อกแทงค์ เป็นนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ให้ประชาชนในชนบทมีสิทธิเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบให้เข้ากับคุณภาพน้ำดิบและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในชุมชนนั้น ๆ โดยระบบใช้ได้กับน้ำดิบทั้งประเภทผิวดินและใต้ดินภายในระบบเดียว ในด้านเทคโนโลยี ป๊อกแทงค์ได้รวมเอากระบวนการในการผลิตน้ำประปามาไว้ด้วยกันด้วยหลักการ All in one เช่น การรวมขั้นตอนการเติมอากาศ การกวน การตกตะกอน การกรอง และการระบายก๊าซอันตราย มาไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ชิ้นเดียว ทำให้จัดการดูแลรักษาได้ง่ายและใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบประปาแบบเดิม นอกจากนี้ ระบบใช้เทคโนโลยีการกรองแบบ Up Flow ทำให้ตะกอนไม่อุดตันและยืดอายุใช้งานสารกรอง การล้างทำความสะอาดโดยการ Back Wash ทำได้ง่ายจากระบบวาล์วรวมศูนย์เพียงจุดเดียว จึงทำให้การจัดการระบบ และการซ่อมบำรุงมีความสะดวกและรวดเร็ว

ป๊อกแทงค์-น้ำประปาหมู่บ้าน-02.jpg

ดังนั้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบประปาป๊อกแทงค์ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาระบบคุณภาพน้ำประปาชุมชนไม่ได้มาตรฐานได้ หากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือร่วมใจกันจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำประปาชุมชนก็จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สังคมต่อไป

ป๊อกแทงค์-น้ำประปาหมู่บ้าน-03.jpg