guideubon

 

UVC Open House อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านอวดโลกอาชีพ

UVC-Open-House-01.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พันเอกเวิน จำปาสา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “UVC Open House เปิดบ้านอาชีวะอุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการ และ วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาได้ฝึกประสบการณ์ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพจากการทำงานจริง พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน ต่อหน่วยงานจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และสาธารณชนทั่วไปใน ซึ่งในวันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.00 น. มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

UVC-Open-House-02.jpg

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ของนักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรม การแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของสาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยี พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการและสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและมีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ อาทิ บริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

พันเอกเวิน-จำปาสา-01.jpg

จากนั้นพันเอกเวิน จำปาสา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้ร่วมงาน เดินชมภายในบริเวณงาน ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย อาทิ ผลงานการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2 ปีซ้อน ผลงานการสร้างสถิติรักษาแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติให้ประเทศไทยสมัยที่ 8 คว้ารางวัล top grade awards ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุด จาก 57 ทีม 15 ประเทศทั่วโลก ในงาน “The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017” ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงผลงานนักเรียนนักศึกษา ที่เสนอและได้รับรางวัลพระราชทาน ตลอดจนนิทรรศการสาธิต ผลงานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของนักเรียนนักศึกษาทุกประเภทวิชา การเพ้นท์ภาพสามมิติ ถนน – มหัศจรรย์วันแห่งความรัก การนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคนรุ่นใหม่ ตลาดนัดเส้นทางอาชีพ กิจกรรม 108 อาชีพ ฝึกสอนและอบรมอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้สนใจ พร้อมและเปิดคลินิคแนะนำให้ความรู้ด้านการเรียนสายอาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ที่สนใจเดินทางเข้าชมงาน พร้อมกับรับลงทะเบียนรับแจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส.และ ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีด้วยตลอดการจัดงาน

UVC-Open-House-03.jpg

ดร.ธนกร ไชยกุล เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้เป็นปีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีอายุครบการก่อตั้ง 80 ปี ดังนั้นตามเจตนารมณ์ของ การจัดการศึกษา ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การจัดการศึกษาเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างเป็นสุข ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการ พัฒนาคนให้มีความรู้ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว มีความสุขในการดำรงชีวิต

UVC-Open-House-04.jpg

ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ให้องค์ความรู้ทั้ง 3 เกิดกับผู้เรียนให้มากที่สุด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงบนโลกอาชีพในอนาคต ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายๆด้าน อาทิ การลงนามความร่วมมือในการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้คุณภาพระดับ 5 ดาว เช่น การลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงแรมโอเรียลเตร็ล สถานประกอบการที่ได้คุณภาพระดับโลก และลงนาม ความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการชั้นนำอีกหลายแห่ง เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษานำร่องด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในสาขาท่องเที่ยวและโรงแรม โดยล่าสุดได้ผ่านการประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร โดยทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม รับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และ 2 สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และอาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน รับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และ 2 โดยใบรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพดังกล่าวมีอายุการรับรอง เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2562 

พร้อมกับปีนี้ วิทยาลัยฯ จะเป็นสถานศึกษาแกนนำ เข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพ สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือมาตรฐานนานาชาติ APACC อีกด้วย

จึงเชื่อมั่นว่าผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพในสาขาที่เรียน สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป