guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ลงนาม MOU กับโรงแรมเซ็นทารา อุบล

อาชีวะอุบล-MOU-เซ็นทาราอุบล-05.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงแรมเซ็นทารา อุบล ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในโอกาสร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กับ โรงแรมเซ็นทารา อุบล 

โดยมี นางสาวรุจิเรศ อนัญพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา อุบล เป็นผู้ลงนาม นายจักรพันธ์ ต่อเนื่อง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทารา อุบล ลงนามเป็นพยาน ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนาม นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงนามเป็นพยาน

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาร่วมกัน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายที่การผลิตและพัฒนากำลังพลอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

อาชีวะอุบล-MOU-เซ็นทาราอุบล-02.jpg

สำหรับโรงแรมเซ็นทารา อุบล เจ้าของโครงการโดย บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จำกัด อาคารตั้งอยู่เลขที่355 หมู่7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบล เป้าหมายให้บริการห้องพักที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน ด้วยจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 160 ห้อง ขนาดสูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 20 เดือน โดยกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการประมาณเดือนมีนาคม 2566 นี้

อาชีวะอุบล-MOU-เซ็นทาราอุบล-03.jpg

อาชีวะอุบล-MOU-เซ็นทาราอุบล-04.jpg