guideubon

 

ม.อุบลฯ หนุน อ.เขมราฐ เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี UNESCO

UNESCO-อำเภอเขมราฐ-01.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และ ดร.คำล่า มุสิกา อาจารย์วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการวิจัย “การสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะการแสดงการแสดงจากทุนทางวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนเมืองเขมราษฎร์ธานีกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ (ถนนคนเดิน) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

เวทีสาธารณะ หัวข้อ ยกระดับเมืองเขมราษฎร์ธานีเพื่อขับเคลื่อน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO “เมืองแห่ง ดนตรีของโลก” / ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยชุมชนเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยเจาะประเด็น “เตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี UNESCO อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”  มีผู้ร่วมรายการ ประกอบด้วย
- นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- นางวาสนา ภาคสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
- นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ ประธานชมรมรักษ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ
- นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง ประธานชมรมฮักนะเขมราฐ
- รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ตัวแทนไทยพีบีเอส)
- นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
- นายจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ ตัวแทนภาคประชาชน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

และตัวแทนวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย
- นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- นางสาวมยุรี อัครบาล ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ร่วมเป็นวิทยากร และดำเนินรายการ

UNESCO-อำเภอเขมราฐ-02.jpg

การร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์โครงการงานวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี” เพื่อเสนอต่อ UNESCO ภายใต้โครงการวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในดนตรีท้องถิ่น เกิดความรัก หวงแหน อยากสืบสาน รักษาภูมิปัญญา ด้านดนตรีของท้องถิ่นไว้ พร้อมกับรับวัฒนธรรมด้านดนตรีจากภายนอกเข้ามาโดยไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง และ ผสมผสานดนตรีท้องถิ่นและดนตรีสากลอย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้มีกิจกรรมด้านดนตรีร่วมกัน และเพื่อนำเสนอให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า เมืองเขมราษฎร์ธานี เป็น เมืองวัฒนธรรมด้าน ดนตรี และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก จึงร่วมกับ เทศบาลตำบลเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมโครงการ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) โดยหวังว่าจะพัฒนา อำเภอเขมราฐ (เมืองเขมราษฎร์ธานี) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองวัฒนธรรมด้านดนตรี เพื่อขับเคลื่อน จังหวัด อุบลราชธานี ให้เป็น “เมืองแห่งดนตรีของโลก” ต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

UNESCO-อำเภอเขมราฐ-03.jpg