guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ จิตอาสา งานอาจาริยบูชารำลึก “หลวงปู่ชา สุภัทโท” 2566

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-01.jpg

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จิตอาสาในงานปฏิบัติธรรม อาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ชา

ในแต่ละปีมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมทำบุญจำนวนมาก นักศึกษาจึงพร้อมใจจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม จิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บและคัดแยกขยะ ช่วยงานโรงครัวกลาง และโรงทาน ตลอดระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2566 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-02.jpg

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท) สนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ ร่วมจัดทำโรงทาน ร่วมจิตอาสา โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ลงพื้นที่ช่วยงานในด้านต่างๆ ในภาคเช้าและภาคบ่าย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะในพื้นที่บริเวณวัด
กลุ่มที่ 2 การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ นำอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องน้ำให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
กลุ่มที่ 3 งานโรงครัวกลาง ช่วยงานแม่ครัวเตรียมอาหาร ล้างจาน สำหรับถวายพระ และโรงทาน

กิจกรรม จิตอาสาทำบุญตุนความดี วิถีธรรม นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้การวางแผน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ชา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-03.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-04.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-05.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-06.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-07.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-08.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-09.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-10.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-11.jpg

UBU-จิตอาสา-วัดหนองป่าพง-12.jpg