guideubon

 

เครื่อง UBU-UVC ม.อุบลฯ ติด 1 ใน 11 ผลงานและนวัตกรรมเด่น

นวัตกรรมเด่น-วิถีใหม่-01.jpg

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงสรุปผลงานเด่น ปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 พร้อมมอบรางวัลผลงานและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤต Covid-19 ในรอบปีที่ผ่านมา โดย ผลงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครื่อง UBU-UVC: Smart Germicidal Irradiation Machine และการดำเนินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น 1 ใน 11 ผลงานและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤต Covid-19

นวัตกรรมเด่น-วิถีใหม่-02.jpg

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ตัวแทนคณะผู้ประดิษฐ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลและร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า ผลงานเครื่อง UBU-UVC: Smart Germicidal Irradiation Machine และการดำเนินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ผู้ประกอบการ และบริษัทภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

โดยเป็นเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่มีศักยภาพสูง ในการกำจัดหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งเชื้อไวรัส Covid -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของเครื่องและระบบการทำงาน ประกอบด้วยหลอดยูวีซี (UVC) ขนาดรวม 320 วัตต์ พร้อมระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ผ่าน Smartphone สามารถความคุมการเปิด-ปิดเครื่อง และตั้งเวลาการทำงานระยะไกลได้ด้วยการเชื่อมต่อผ่านทางระบบ Bluetooth

นวัตกรรมเด่น-วิถีใหม่-03.jpg

เครื่องนี้จะใช้หลอดไฟฟ้าชนิด UVC ที่สามารถสร้างรังสีอัลตราไวโอเล็ต มีความยาวคลื่นที่ 253.7 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงแสง UVC มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อโรคต่างๆ โดยที่ความยาวคลื่นนี้จะสามารถทำลายโครงสร้างดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อราและเชื้อโรคชนิดต่างๆ หยุดยั้งประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์และฆ่าพาหะเหล่านี้ สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ขนาด 14 – 25 ตารางเมตร ระยะเวลาที่ใช้ฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับระยะห่างจากผิวหลอด UVC ด้านนอกไปยังพื้นผิวที่แสงตกกระทบ จากการคำนวณพบว่าภายในรัศมี 2-3 เมตร จะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อ 15-30 นาที

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตและมอบเครื่อง UBU-UVC : Smart Germicidal Irradiation Machine ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น พร้อมขยายสู่พื้นที่ทั่วอีสานต่อไป

จากผลการดำเนินงาน นวัตกรรมดังกล่าวได้ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสต่างๆ รวมทั้งไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลซี่งเป็นหน่วยหลักในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน นับว่านวัตกรรม UBU-UVC เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์และสามารถช่วยรับมือกับการระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

นวัตกรรมเด่น-วิถีใหม่-04.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีอธิการบดีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยจัดให้มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ Application บันทึกรายชื่อมหาวิทยาลัย เครื่องปั๊มเจลล์ล้างมืออัตโนมัติ การผลิตเจลล์ล้างมือ การสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) และการให้บริการตรวจคัดกรองและวิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตแล้วนำไปบริจาคแก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ผช.ผอ.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 09-7992-9428 หรือที่อีเมล anirut.s@ubu.ac.th

เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ข่าว

สำหรับรางวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 มีดังนี้

1. วัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโควิด-19 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
4. โครงการวิจัยชุดนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการป้องกัน ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาการติดเชื้อ โควิด-19 โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
5. หุ่นยนต์โรยละอองฆ่าเชื้อ โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. ผลิตภัณฑ์ V-Free รุ่นSUV เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด
8. เครื่อง UBU-UVC : Smart Germicidal Irradiation Machine โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. ผลการศึกษาเบื้องต้น “มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤติโควิด-19” โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
10. University E-sports Championship โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
11. โครงการ Science Delivery By NSM โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)