guideubon

 

ม.อุบลฯ จับมือแบงค์ใบโพธิ์ พัฒนามหา'ลัย สู่ Smart University

ubu-smart-university-01.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University” ณ ชั้น 3 ห้อประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ubu-smart-university-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ นายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิษณุ ศรีเจริญ SVP, ผู้จัดการโครงการ Project Management Transformation Function Chief Digital Transformation Office และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวดี กงเพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามเป็นพยาน พร้อมกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์

ubu-smart-university-03.jpg

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย DIGITAL THAILAND ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมหาวิทยาลัยและธนาคารจะร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

ubu-smart-university-04.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University จะเป็นการสร้างนิมิตใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุค Digital 4.0 ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ และตอบโจทย์ซึ่งจะสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคม 4.0

ubu-smart-university-05.jpg

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน Smart University โดยทางธนาคารเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart University ตลอดจนการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ และในด้าน Cashless Society ซึ่งทางธนาคารเป็นผู้สนับสนุนจัดให้มีผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก เพื่อให้การชำระเงินภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในรูปแบบของ Cashless Society เช่น การให้บริการ “แม่มณี” เป็นต้น และสุดท้าย ด้าน Financial Services ทางธนาคารเป็นผู้ให้การสนับสนุนจัดให้มีบริการจัดการทางการเงินด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบัญชีเงินฝาก ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล รายการรับชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านเงินฝาก หรือด้านสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว