guideubon

 

ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 11

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-01.jpg

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่าย “ฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

เชาวลิต-ยั่วจิตร-01.jpg

โครงการค่าย “ฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 11” มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการสอบและเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ตนเองชอบ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องมีความขยัน อดทน มุ่งมั่น เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในอนาคต และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ศึกษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ และเพื่อเป็นการเชื่อมความรักสามัคคีตลอดจนสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเหล่านักศึกษาแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในอนาคต

ภาณุพงศ์-ผิวผ่อง-01.jpg

นายภาณุพงศ์ ผิวผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานโครงการค่าย “ฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 11” กล่าวว่า สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดโครงการค่าย “ฉันอยากเป็นหมอมอทราย” ซึ่งทางสโมสรได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว จากความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องนักศึกษาแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การกำกับควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-02.jpg

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับคำชมจากน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่ผิดหวัง สนุก และได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่ม” และกระแสตอบรับดีมาก ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากเกินเป้าหมายที่กำหนดทุกปี และในปีนี้ทางพี่ๆ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางด้านสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การทำแบทดสอบก่อนและหลังการเรียน กิจกรรมเข้าฐานวิชาการการตรวจเลือดวัดความดัน ส่องกล้อง การศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาและฝึกประสบการณ์จริง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้แก่น้องๆ ในทุกๆ กิจกรรม

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-03.jpg

สำหรับน้องๆ ที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครได้ที่เพจโครงการค่าย “ฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 12” ได้ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีครับ

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-04.jpg

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-05.jpg

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-06.jpg

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-07.jpg

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-08.jpg

ฉันอยากเป็นหมอ-มอทราย11-09.jpg