guideubon

 

จิตอาสา ม.อุบลฯ ทำความสะอาดอาคารเรียน ป้องกัน COVID-19

COVID-19-สอบปลายภาค-01.jpg

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวม และห้องเรียน เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมเป็นกำลังใจและร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้

COVID-19-สอบปลายภาค-02.jpg

โดยทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ดถูพื้นห้องเรียน เก้าอี้ บริเวณพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ห้องน้ำ และจุดสัมผัสสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน ณ อาคารเรียนรวม 4 และเรียนรวม 5 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา 

อริยาภรณ์-พงษ์รัตน์-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศเพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการในการดูแลสุขอนามัยด้านอาคารสถานที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นทางเดินเข้าออกอาคาร ห้องน้ำ และจุดสัมผัสสาธารณะจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนานักศึกษา

จรวยพร-แสนทวีสุข-01.jpg

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่พร้อมใจทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ปัดกวาด เช็ดถูพื้น เป็นต้น เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนของข้อปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2562 ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคม 2563 มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรผู้คุมสอบปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดย ก่อนวันสอบหากพบว่ามีอาการไข้และมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ควรใส่หน้ากากอนามัยและพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หากไม่สามารถมาสอบได้ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบชดเชย และในวันวันสอบ แจ้งให้นักศึกษามาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อคัดกรองอาการไข้ก่อนเข้าห้องสอบ ตามแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกองบริการการศึกษากำหนด

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และ ขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยทุกพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทาง หรือมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เชื่อว่าเราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในไม่ช้า

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

COVID-19-สอบปลายภาค-03.jpg

COVID-19-สอบปลายภาค-04.jpg

COVID-19-สอบปลายภาค-05.jpg

COVID-19-สอบปลายภาค-06.jpg