guideubon

 

UBU Field Day การผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์โรงเรือนคุณภาพสูง

Field-Day-UBU-01.jpg

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Field Day มะเขือเทศ ภายใต้โครงการวิจัย การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ฟาร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ

ชวลิต-ถิ่นวงศ์พิทักษ์-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างอาชีพใหม่ในการเพิ่มมูลค่าผลิตผลและคุณภาพการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านสายพันธุ์ กระบวนการผลิตและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่จนสามารถสร้างเป็นชุดองค์ความรู้พร้อมใช้สำหรับเกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และฝึกอบรมจนสามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีการแข่งขันผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่จากเกษตรกร การจัดแสดงผลงานนักวิจัยและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ชมโรงเรือนและการตัดมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งชิมมะเขือเทศเชอร์รี่สด ๆ จากโรงเรือน ชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรรูปมะเขือเทศ และชมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในโครงการ

จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “ตัวแบบเชิงธุรกิจมะเขือเทศเชอรี่เกรดพรีเมี่ยมอุบลราชธานี” โดย ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ นายสามัคคี นิคมรักษ์ นวัตกรชาวบ้าน/ผู้ประกอบการ และเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางกาญจนา ดำพะธิก และ นายนพฤทธิ์ มีดี ตัวแทนเกษตรกร ให้เกียรติร่วมวงเสวนาครั้งนี้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรต่อไป

Field-Day-UBU-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์ พรหมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการการวิจัยฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการวิจัย “การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนการดำเนินงาน 1 ปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

โดยเริ่มจากการอบรมถ่ายทอดองค์อความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพให้แก่เกษตรกรที่สนใจ จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2564 โดยจัดอบรมในรูปแบบ on site และ on line และได้วางแผนการอบรมการเพิ่มมูลค่ามะเขือเทศเชอรี่ (แปรรูป) ให้แก่เกษตรเครือข่ายและผู้ที่สนใจ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 16 ราย จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี 6 ราย อำเภอวารินชำราบ 4 ราย อำเภอเขื่องใน 1 ราย อำเภอม่วงสามสิบ 1 ราย อำเภอเดชอุดม จำนวน 1 ราย อำเภอตระการพืชผล 1 ราย อำเภอสว่างวีระวงศ์ 1 ราย และอำเภอสิรินธร 1 ราย พร้อมทั้งกำกับติดตามให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษามะเขือเทศเชอรี่ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกมะเขือเทศให้ได้คุณภาพตามต้องการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการนำผลงานการดำเนินงานบางส่วนมาจัดแสดงและเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้การปลูกมะเขือเทศเชอรี่เป็นที่แพร่หลายและเป็นอาชีพใหม่แก่เกษตรกรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงาน “Field day มะเขือเทศเชอรี่ - ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” โดยมุ่งนำเอาองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

Field-Day-UBU-03.jpg

จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Ranking) ของ Time Higher Education ว่าเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย อันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 34 ของโลก ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG) ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างผลงาน สร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

Field-Day-UBU-04.jpg

Field-Day-UBU-05.jpg

Field-Day-UBU-06.jpg

Field-Day-UBU-07.jpg

Field-Day-UBU-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511