guideubon

 

รก.อธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ธรรมรักษ์-ละอองนวล-01.jpg

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 1/2560 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ได้แนะนำทีมคณะกรรมการบริหารระดับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมแจ้งนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบ

หลังจากนั้น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ธรรมรักษ์-ละอองนวล-02.jpg

ทั้งนี้ รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ได้ให้คำมั่นถึงแนวทางการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และนำข้อเสนอแนะจากภายนอกที่เป็นประโยชน์ มาพัฒนาองค์กร รวมทั้งสร้างระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร อย่างเด็ดขาด”

โดยจะมุ่งพัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นองค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพ และความสามารถในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัยสร้างสรรค์ แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ 4G +P)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสุขภาวะที่ดี และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน (Good health and happiness university :G1)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว และคาร์บอนต่ำ (Green and low carbon university :G2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Good relation, networking and collaboration : G3)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี และเหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Good university and appropriated in context of university for local development to sustainability : G4)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Participation and good governance : P)

สำหรับการประกาศเจตจำนงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งได้กำหนดประเด็นการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และการประกาศนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565)