guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ วางยุทธศาสตร์ ปีหน้า UBRU 2022 MICE University

UBRU-2022-MICE-University-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2565 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการการเรียนการสอน และการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา ผ่านการสร้างสรรค์งานอีเวนต์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในชื่อ “UBRU 2022 MICE University”

ในระยเวลาปีสองปีที่ผ่านมา ทั้งโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง หรือแม้กระทั่งการศึกษาที่ต้องหยุดชะงัก หรือดำเนินการได้อย่างลำบาก วิกฤตการณ์ครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่ออาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแพร่หลาย อาชีพที่ต้องหยุดเพราะเสี่ยงต่อการแพร่โรค ร้านค้าธุรกิจที่ต้องปิดเพราะมาตรการควบคุมโรค ของรัฐ คนที่ต้องตกงานเพราะการชะงักของเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป หรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ไปโรงเรียน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนไปตามสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา

เริ่มปี 2021 (พ.ศ. 2564) ทั่วโลกมีความหวังกับวัคซีนที่ช่วยลดหรือบรรเทาอาการของ โควิด – 19 ที่ระดมฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชากรทั่วโลก โดยมุ่งหมายจะให้ภาวะ ทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติโดยไว รวมทั้งประเทศไทยที่เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และนโยบายรัฐบาลที่กำหนดเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดขึ้นตามมาตรฐานสากล หวังให้เกิดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูประเทศให้ระบบเศรษฐกิจสามารถดำเนินได้เป็นปกติในไม่ช้า ท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบ on – site อีกครั้ง  

UBRU-2022-MICE-University-02.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ที่มี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี มุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึงกำหนดจุดมุ่งเน้นทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ ในปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2022 มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการการเรียนการสอนและการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา ผ่านการสร้างสรรค์งานอีเวนต์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่” ในชื่อ “UBRU 2022 MICE University” 

มหาวิทยาลัย ฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา ตามแนวธุรกิจ “MICE” ทั้ง การจัดประชุมทั้งภายในภายนอกองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบองค์กรในพื้นที่ การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพตลอดปี ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง

สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ.2565 ถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์หลักตาม จุดมุ่งเน้น “UBRU 2022 MICE University” 

ASEAN-University-Games-01.jpg

นอกจากแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ผลิตบัณฑิตสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง โดยกำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ในระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2564 ที่เปิดรับนักศึกษาใน 11 คณะ กว่า 60 หลักสูตร และหลักสูตรที่ตอบสนองธุรกิจ MICE หลายหลักสูตร อาทิ  

UBRU-2022-MICE-University-03.jpg

กลุ่มหลักสูตรด้านอาชีพ เช่น - หลักสูตรธุรกิจที่พักและโรงแรม - หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ - หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ - หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร - หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - หลักสูตรทัศนศิลป์ - หลักสูตรดนตรี - หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร - หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ - หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - หลักสูตรการแพทย์แผนไทย - หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ - หลักสูตรนิเทศศาสตร์  

กลุ่มหลักสูตรด้านธุรกิจ เช่น - หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ - หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม - หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ - หลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล - หลักสูตรการบัญชี - หลักสูตรการตลาด - หลักสูตรการจัดการทั่วไป - หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

กลุ่มหลักสูตรด้านเทคโนโลยี เช่น - หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล - หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรเทคโนโลยีมัลมิเดียและแอนิเมชัน - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กลุ่มหลักสูตรด้านภาษา เช่น - หลักสูตรภาษาจีน - หลักสูตรภาษาไทย - หลักสูตรภาษาอังกฤษ - หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์ 
โทร 0 4535 2000 ต่อ 1007
งานรับเข้าศึกษา
โทร 0 4535 2000 ต่อ 5601, 1144, 1147
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก (UBRU Hotel)
โทร 0 4535 2031

UBRU-2022-MICE-University-04.jpg

UBRU-2022-MICE-University-05.jpg