guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”

มอบ-วิจัย-12-01.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)” ซึ่งจะเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถประยุกต์พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ โดยเปิดรับในทุกสาขาวิชาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด

อริยาภรณ์-พงษ์รัตน์-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผลงาน กิจกรรมวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่างๆ กระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชวลิต-ถิ่นวงศ์พิทักษ-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการแสวงหาองค์ความรู้ ความเข้าใจและคำตอบต่อปัญหาที่เราต้องเผชิญ การวิจัยยังก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ทำให้มนุษยชาติมีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าและมีการพัฒนาต่อยอดไปไม่หยุดยั้ง

มอบ-วิจัย-12-04.jpg

การจัดการประชุมวิชาการ เป็นเสมือนเวทีกลางสำหรับนักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่จะได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนมุ่งหวังในการจัดงานที่จะเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะนำไปสู่การก้าวเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

มอบ-วิจัย-12-05.jpg

ในปีนี้มีผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม จำนวน 280 คน โดยมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 ผลงาน แบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน 64 ผลงาน และแบบโปสเตอร์ จำนวน 86 ผลงาน และได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ให้แก่

- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา”

มอบ-วิจัย-12-07.jpg

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักวิจัย จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

- ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
- ดร.กติกา สระมณีอินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบ-วิจัย-12-06.jpg

การประชุมวิชาการระดับชาติทั้งสองวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มุมมองการประยุกต์เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์กับการพัฒนา เศรษฐกิจพื้นที่” และ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการวิจัยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0”

สำหรับงานวิจัย ทำให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผลงานวิจัยจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ยังได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป.


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว