guideubon

 

อุบลฯ จัดงานใหญ่ มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-01.jpg

ภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กละเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : อุบลราชธานี “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” งานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “ตุ้มโฮม” ซึ่งหมายถึง การรวมพลัง และบูรณาการการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนจากหลายภาคส่วน และ “แต้มฮัก” คือ การเติมความรัก และแต่งแต้มกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีความสร้างสรรค์และแปลกใหม่ เป้าหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และรับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู นักเรียน เยาวชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กละเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : อุบลราชธานี ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นระยะ 2 ปี กับพื้นที่เป้าหมาย 62 พื้นที่ และมีกลไกการดำเนินงานที่มีภาคีเครือข่ายในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อนทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดการขยายผลต่อเนื่องในหลายพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดบ้านเพื่อชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนของคนจังหวัดอุบลราชธานี

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-03.jpg

ด้าน อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ภายในงานมีการประกาศวาระจังหวัด “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อผลักดันให้จังหวัดและพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยในระดับจังหวัดเกิดวาระจังหวัด จังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” และในระดับท้องถิ่นเกิดการบรรจุประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของท้องถิ่น ตลอดจนแผนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน นโยบาย ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว แบบองค์รวม และมีกิจกรรมบนเวทีคือ การปาฐกถาใน 3 หัวข้อที่มีความน่าใจในการพัฒนางานด้านการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่ “ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” โดย ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน “การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น” โดย ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวข้อ “ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ สุดท้ายมีการพูดเสริมพลังและสร้างแรงบาลใจ “The power of children and  youth” #young talk จากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-04.jpg

นอกจากกิจกรรมบนเวที ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมห้องวิชาการจำนวน 2 ห้อง โดยห้องแรกเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกิดจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปี ประกอบไปด้วยการศึกษา “พฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : อุบลราชธานี” และหัวข้อ “การพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับเก็บข้อมูลสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี” สำหรับห้องที่สองเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านเด็กและเยาวชนจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น”

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-05.jpg

อีกทั้งภายในงานยังประกอบไปด้วยบูธกิจกรรมจากพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้ เช่น บูธกิจกรรมเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ผ่านกิจกรรมวิถีชุมชน โดยการนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเรียนรู้การประกอบอาชีพของชุมชน การหาอยู่หากินแบบวิถีชุมชน บูธกิจกรรมเมืองการเรียนรู้ของตำบลห้วยยาง เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่าน กิจกรรมตลาด “ขัวเขียว” ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชน บูธกิจกรรมเมืองเด็กมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ เป็นพื้นที่ที่สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ทั้งในกิจกรรมของเด็กเยาวชนเอง รวมทั้งกิจกรรมของชุมชน และบูธกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรม

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-06.jpg

นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้วยังมีกิจกรรมความสนุกสนาน ความบันเทิงให้ภาคีเครือข่ายได้สนุกไปกับการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิเช่น B-Boy และ Cover dance จากน้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจะหลวย หมอลำสภาเด็กและเยาวชนตำบลบอน ลูกศิษย์แม่ทองแปน Cover Dance Team Hunter (ตัวแทนกลุ่ม Ubon Cover Dance) และกิจกรรมสุดพิเศษ Mini concert จากคนรุ่นใหม่ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี กิ๊ก รุ่งนภา เต๋า ภูศิลป์ และกวาง จิรพรรณ ที่จะมามอบความสนุกให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี