guideubon

 

อบจ.อุบลฯ ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-01.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ให้หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว จำนวน 60 หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 3 จำนวน 145,772 คน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรจำนวน 14,500 คน

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-03.jpg

ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่น ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หน่วยงานองค์กร เตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีน ตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย 2 วัน กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มองค์กรการศึกษา, กลุ่มองค์กรการกุศล, กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข, กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด, ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง, พระ /นักบวช 

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-02.jpg