guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดพิธี Kick off การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-01.jpg

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นประธานในพิธี Kick off การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ ซึ่งจัดโดยศุนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-02.jpg

การจัดกิจกรรม Kick off "การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ" ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นก้าวแรกของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กันทั้งจังหวัด โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลง 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง "การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ" เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-03.jpg

กิจกรรมสำคัญที่ต้องได้รับการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุนวิตามินเสริมธาตุเหล็ก โฟลิค ไอโอดีน ใน 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี และกลุ่มวัยรุ่นหญิง อายุ 12-18 ปี  

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-04.jpg

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วันนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกครั้ง ของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพในทุกมิติ ถือว่ากิจกรรม Kick off "การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ" ในวันนี้ จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้เด็กไทยมีไอคิวที่ดีอีกแนวทางหนึ่ง โดยการสนับสนุนโฟลิกและวิตามินเสริมธาตุเหล็กแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  

เรียบเรียงโดย ไกด์อุบล

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-09.jpg
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-11.jpg
 รศ.คลินิค พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 10 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-10.jpgf
ดร.อภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-05.jpg

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-06.jpg

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-07.jpg

พัฒนาเด็กไทย-IQดี-อุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511