guideubon

 

สนามบินอุบล ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเผชิญเหตุการณ์ขู่วางระเบิด

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-01.jpg

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานอุบลราชธานีเต็มรูปแบบ ประจําปี 2562 กรณีเผชิญเหตุการณ์ขู่วางระเบิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี และเกิดไฟไหม้ โดยมี นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อํานวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-02.jpg

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ ดูแลรับผิดชอบ ท่าอากาศยานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคําสั่ง ตลอดจนความตกลงรวมถึงอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้ง การขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-03.jpg

จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เต็มรูปแบบ (Fut Scale Emergency Exercise) ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนด ของมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กําหนดให้แต่ละ ท่าอากาศยานของรัฐภาคีจัดซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์จริง

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-04.jpg

ดังนั้น ท่าอากาศยานอุบลราชธานีจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) โดยจําลองสถานการณ์ กรณีเผชิญเหตุการณ์ ขู่วางระเบิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี และเกิดไฟไหม้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานอุบลราชธานี ทั้งเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิน ทั้งการสื่อสาร การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การเข้าระงับเหตุและ ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขั้นตอนการดูแลและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ที่ประสบเหตุ ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี ให้กับสายการบิน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-05.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-06.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-07.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-08.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-09.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-10.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-11.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-12.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-13.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-14.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-15.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-16.jpg

UBON-EMEX-2019-สนามบินอุบล-17.jpg