guideubon

 

ส่องเศรษฐกิจอุบลฯ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

Ubon-Economic-Thailand4_0-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว เศรษฐกิจอุบลราชธานี ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

Ubon-Economic-Thailand4_0-02.jpg

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้ระบบ e-payment  เพื่อจ่ายเงินในระบบการคลังสำหรับธนาคารต่างๆ ตามนโยบาย National e-payment

Ubon-Economic-Thailand4_0-04.jpg

ภายหลังพิธีเปิดงาน เป็นการแถลงข่าว ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี และนายทัศนะ พันธุ์เดช ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขต 13 อุบลราชธานี

Ubon-Economic-Thailand4_0-05.jpg

สำหรับรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2559 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.8 มูลค่าการใช้จ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการบริโภคในภาพรวมและการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวลง ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ด้านข้อมูลประมาณการทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 คาดว่าจะเติบโตอยู่ในอัตรา ร้อยละ 2.3 โดยที่การลงทุนภาคเอกชนจะเติบโตกว่าร้อยละ 9.3 การค้าชายแดนจะโตขึ้นร้อยละ 5.5 ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัว ร้อยละ 5.2 และการใช้จ่ายภาครัฐ จะมีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.1

จังหวัดอุบลราชธานีจะได้มีการนำเอาผลงานวิจัยในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภาคการเกษตรที่มีอยู่เดิม อีกทั้งจะเร่งลงทุนในพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและระบบอำนวยความสะดวกด้านการเงินการคลังให้มีคุณภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ต่อไป