guideubon

 

๊Ubon Book Fair 2015 ประกาศรางวัล มูนมังเมืองอุบล ปี 2558

มูนมังเมืองอุบล-2558-01.jpg

ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น "บุคคลฮักแพง เบิ่งแยง คนดี มูนมังเมืองอุบลราชธานี” เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2558 มีผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเป็นมูนมังเมืองอุบลราชธานี สาขาต่างๆ ดังนี้

นายทองใส ทับถนน สาขา ศิลปะการแสดง

พระครูเกษมธรรมานุวัตร สาขา ศิลปกรรม

นายสุวิชช คูณผล สาขาวรรณกรรม

นายพงษ์ชัย พรหมบุตร สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

นายสุชัย  เจริญมุขยนันท สาขา สื่อ

โดยผู้ได้รับการเชิดชูทั้ง 5 ท่าน จะได้รับเกียรติบัตร และรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ณ ศุนย์การเรียนรู้ CK สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้น 4 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 045-352949

มูนมังเมืองอุบล-2558-02.jpg