guideubon

 

อุบลไบโอเอทานอล พร้อมขึ้นแท่นเบอร์ 1 ผู้ผลิตเอทานอล

อุบลไบโอเอทานอล-01.jpg

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล  เปิดเผยว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมเอทานอลในอนาคต คาดว่าจะยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น และเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการใช้เอทานอลตามเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (แผน AEDP 2015) จะยิ่งทำให้อนาคตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะเอทานอล มีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยคาดว่าในปีหน้า 2560 ความต้องการใช้เอทานอลจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีนี้อีกร้อยละ 10 เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็นวันละ 1.3 ล้านลิตร ขึ้นแท่นเป็นเบอร์ 1 ผู้ผลิตเอทานอล 

อุบลไบโอเอทานอล-02.jpg

นายเดชพนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในขั้นกลางน้ำ คือ มีการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และเอทานอลจากมันสำปะหลัง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มบริษัทฯ จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ไปถึงขึ้นปลายน้ำ คือ การเตรียมความพร้อมเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมไบโอเคมีคัลและไบโอพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สำหรับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เป็นบริษัทร่วมทุน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างนักธุรกิจท้องถิ่น 57.44% บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 21.28% และบริษัท ไทยออยล์ เอทานเอาอล จำกัด 21.28 ปัจจุบันมีคุณศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการบริหาร พร้อมตัวแทนฝ่ายบริหารจากบริษัทผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการในการดำเนินธุรกิจ เริ่มก่อตั้งในปี 2551 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจร ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อุบลไบโอเอทานอล-03.jpg

ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน และธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวม 7.5 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัทฯ และจำ หน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค