guideubon

 

UBON BIO มอบแอลกอฮอล์ 50 ลิตร ให้อาชีวะอุบลฯ ใช้ป้องกัน COVID-19

COVID-19-ubon-bio-01.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2563 นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู รับมอบแอลกอฮอล์ 93 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 50 ลิตร จากนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และนายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง ตามโครงการ "บริจาคแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการระบาดแพร่เชื้อ COVID-19" ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคอันตรายร้ายแรง 

โดยบริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่รับซื้อจากเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้แอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้หาแนวทางป้องกันหยุดยั้งเชื้อไวรัสดังกล่าว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณบริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของชีวิตครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

COVID-19-ubon-bio-02.jpg

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจะได้นำแอลกอฮอล์ 93 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 50 ลิตร เหล่านี้มาแปรสภาพใหม่ให้เหมาะสม จัดทำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเจลล้างมือ โดยมีอัตราส่วนในการแปรสภาพ คือ แอลกอฮอล์ 93 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 4 ส่วน น้ำดื่มหรือน้ำสะอาดจำนวน 1 ส่วน ก่อนนำไปใช้ฆ่าเชื้อภายในสถานศึกษา และนำมาวางไว้ในสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตามจุดต่างๆ ให้กับ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษากว่า 3,600 คน ไว้ใช้

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ปกครองและบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อประสานงานกับทางสถานศึกษา ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำยาฆ่าเชื้อและเจลล้างมือ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511