guideubon

 

หอการค้าอุบลฯ รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" 4 ปีซ้อน

หอการค้ายอดเยี่ยม-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทย, ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2564 จาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564

นับเป็นความภาคภูมิใจของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ จนสามารถพิชิตรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นการรับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี ซ้อน

หอการค้ายอดเยี่ยม-อุบล-03.jpg

นายมงคล จุลทัศน์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นี่คือรางวัลแห่งความสามัคคี รางวัลที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ รางวัลจากความเสียสละทุ่มเท ทั้งสติปัญญา ความคิด แรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ของคณะกรรมการบริหารหอการค้าทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนทุกกิจกรรมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน จนงานต่างๆ ได้สำเร็จครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่หอการค้าไทยกำหนดครบทุกมิติ

หอการค้าของเราคงไม่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ถึง 4 ปีซ้อนได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการทำงานอย่างเข้มแข็ง และเสียสละจากคณะกรรมการทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ ท่านสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทย,ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ท่านนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบพระคุณ ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานอาวุโส รองประธานหอการค้า คณะกรรมการ คณะทำงานทุกท่าน และที่สำคัญขอขอบคุณคณะกองเลขาธิการ คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า พร้อมทั้งคณะกรรมการกองเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่หอการค้าทุกท่าน ที่ทำงานหามรุ่ง หามคำ่ในการจัดเก็บ รวบรวมผลงานตลอดปี และจัดทำรูปเล่มยื่นเสนอส่งประกวดจนเสร็จสมบูรณ์ ทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ทุกท่านมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรมที่ผ่านมา และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนหอการค้าด้วยดีเช่นเคย ให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีของเราจะได้มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนให้ธุรกิจ ผู้ประกอบการเติบโตพัฒนายิ่งขึ้น และรักษามาตรฐานให้ได้รับรางวัลนี้สืบไป 

หอการค้ายอดเยี่ยม-อุบล-02.jpg