guideubon

 

ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T Covid week

ubu-U2T-Covid-week-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  จัดกิจกรรมU2T Covid week “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตลาดมีเจริญ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

ubu-U2T-Covid-week-02.jpg

โอกาสนี้ อธิการบดี ได้มอบแอลกอฮอล์อนามัย เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด  ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุ และแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารภายในตลาด ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ตลาด สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชุมชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัด โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เป็นโครงการที่สร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คน

โดย กระทรวง อว.มีการปรับแผนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน  ผ่านกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID WEEK) ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมจัดหาอุปกรณ์ แอลกอฮอล์ สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ubu-U2T-Covid-week-03.jpg

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรม “U2T Covid week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” กำหนดลงพื้นที่ 15 ตำบล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร และอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี พร้อมจัดหามอบอุปกรณ์ ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ และแพร่เชื้อในชุมชนและโรงเรียน นับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2564 โดยมีทีมผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตำบล ผู้ได้รับการจ้างงาน และนักศึกษาจิตอาสา กระจายลงพื้นที่ทั้ง 15 จุด ระหว่างวันที่ 25 -31 พฤษภาคม 2564

เพลิน  วิชัยวงศ์
งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

ubu-U2T-Covid-week-04.jpg