guideubon

 

40 โรงเรียนเก่ง ภาคอีสาน คะแนน O-NET สูงสุด ปีการศึกษา 2560

40โรงเรียนเก่ง-O-NET-ภาคอีสาน-01.jpg

โอเน็ต หรือ O-NET ที่หลายๆ คนพูดถึง ย่อมาจากว่า Ordinary National Education Test คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. 

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 คะแนนสอบ O-NET ถือว่าสำคัญมากสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน ที่ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาเข้าเรียนต่อด้วย 

ไกด์อุบลพาไปดูคะแนนสูงสุด 40 อันดับแรก O-NET ม.6 ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2560 วัดเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นไป สังกัด สพฐ. นะครับ เป็นที่น่ายินดีว่า 5 อันดับแรก กระจายอยู่ใน 5 จังหวัดทั่วถึงกัน ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี จอนแก่น สุรินทร์ และนครราชสีมา

40โรงเรียนเก่ง-O-NET-ภาคอีสาน-02.jpg