guideubon

 

น.ศ.เภสัช ม.อุบลฯ TOP 5 ของประเทศ สอบใบประกอบวิชาชีพ

top5-เภสัช-ม-อุบล-01.jpg

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 5 สร้างความภูมิใจ สอบผ่านการทดสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมในชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2563 ผลรวมสัดส่วนการสอบผ่านสูงสุดเป็น อันดับ 4 ของประเทศ จัดโดยศูนย์ทดสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ซึ่งมีการสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การสอบความรู้ข้อเขียน ใช้ข้อสอบแบบ multiple choice question (MCQ) เรียกว่า PLE-CC 1 (Pharmacy Licensure Examination Core Competency 1) สอบผ่าน 96.46%

ส่วนที่ 2 การสอบทักษะทางวิชาชีพ ใช้ข้อสอบแบบ objective structured pharmacy examination (OSPE) เรียกว่า PLE-CC 2 (Pharmacy Licensure Examination Core Competency 2) สอบผ่าน 83.49%

จากผลการสอบทั้ง 2 ส่วนข้างต้น ส่งผลให้ผลการสอบในภาพรวมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23 มีสัดส่วนการสอบผ่านสูงสุดเป็น อันดับ 4 จาก 19 สถาบันที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ ทั่วประเทศ

top5-เภสัช-ม-อุบล-02.jpg

นอกจากนี้ ในการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2563 โดยศูนย์ทดสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 27 และ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยว่าที่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 22 สามารถทำผลการสอบได้เป็นที่น่าพอใจ จากผลการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมทั้ง 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การสอบความรู้ข้อเขียนใช้ข้อสอบแบบ multiple choice question (MCQ) เรียกว่า PLE-PC 1 (Pharmacy Licensure Examination Pharmaceutical Care 1 สอบผ่าน 90.19%

ส่วนที่ 2 การสอบแบบเคสรายยาว (long case examination) เรียกว่า PLE-PC 2 (Pharmacy Licensure Examination Pharmaceutical Care 2) สอบผ่าน 98.98%

top5-เภสัช-ม-อุบล-03.jpg

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักศึกษา โดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความความเพียรพยายามของนักศึกษาทุกคน ซึ่งนอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีแล้ว ยังต้องอาศัยอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพถ่ายทอดวิชาการ

อนึ่ง คณะยังมีการสนับสนุนส่งเสริมแหล่งความรู้ หนังสือ ตำรา การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ ห้องอ่านหนังสือ ส่งเสริมการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนในรุ่น รุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนขวัญและกำลังใจจากคณาจารย์ นำไปสู่การผลิตเภสัชกร เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการการผลิต “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ภายใต้ความสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้รับมอบความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพ สวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชน และพึงประกอบวิชาชีพอย่างสุจริต ภายใต้จิตสำนึกในจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์ม.อุบลฯ / ข่าว

top5-เภสัช-ม-อุบล-04.jpg

top5-เภสัช-ม-อุบล-05.jpg

top5-เภสัช-ม-อุบล-06.jpg

top5-เภสัช-ม-อุบล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511