guideubon

 

TOP 5 ว่าที่บัณฑิตเภสัชฯ ม.อุบลฯ สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

top5-บัณฑิตเภสัช-มออุบล-02.jpg

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2561 ผลการสอบคะแนนสูงสุด อันดับ 5 ของประเทศจาก 19 สถาบันที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ ว่าที่บัณฑิตเภสัชฯ ม.อุบลฯ ยังสามารถทำคะแนนได้สูงสุดของประเทศ สอบผ่านการสอบทักษะ ทำคะแนนได้ 99 จาก 100 คะแนน คือ นศ.ภ.พิกรม อโศกบุญรัตน์ และ ทำคะแนนได้สูงสุด สอบผ่านการสอบข้อเขียน คือ นศ.ภ.อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์ ได้คะแนน 86 จาก 100 คะแนน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของว่าที่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่น 19 ที่เพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษา และยังทำผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ ที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา อีกด้วย

top5-บัณฑิตเภสัช-มออุบล-04.jpg

ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรียกสั้นๆ ว่า การสอบใบประกอบวิชาชีพ มีการทดสอบเป็นประจำทุกปี จัดโดยศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษานั้นๆ โดยจัดสอบจำนวน 2 ครั้ง ต่อปี คือ รอบแรกในเดือนเมษายน และรอบที่สองในเดือนสิงหาคม การสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) ที่ทดสอบทักษะของว่าที่เภสัชกรโดยใช้สถานการณ์จำลองที่เกี่ยวกับผู้ป่วย เภสัชภัณฑ์ การเตรียมยา และกฎหมาย ส่วนที่ 2 เป็นการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) ที่ทดสอบองค์ความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะของวิชาชีพด้านต่างๆ

top5-บัณฑิตเภสัช-มออุบล-03.jpg

สำหรับการสอบรอบแรกของปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายเข้าทดสอบความรู้ จำนวน 1,656 คน จาก 19 สถาบัน และมีผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านจากปีก่อนๆ เข้าร่วมทดสอบอีกจำนวนหนึ่ง รวมผู้เข้าสอบทั้งหมดในครั้งนี้ คือ 2,227 คน ในการนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 95 คน สามารถสอบผ่านทั้ง 2 วิชา จำนวน 93 คน คิดเป็น 96.84% ส่งผลให้ผลการสอบในภาพรวมของว่าที่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ คือ มีสัดส่วนการสอบผ่านสูงสุดเป็นอันดับ 5 จาก 19 สถาบันที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนผลการสอบทั้ง 2 ส่วน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ 1) สอบผ่านการสอบทักษะ จำนวน 94 คน (คิดเป็น 98.95%) ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด คือ นศ.ภ. พิกรม อโศกบุญรัตน์ ทำคะแนนได้ 99 จาก 100 คะแนน และ 2) สอบผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 92 คน (คิดเป็น 96.84%) ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด คือ นศ.ภ. อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์ ได้คะแนน 86 จาก 100 คะแนน

 top5-บัณฑิตเภสัช-มออุบล-06.jpg

ในส่วนของผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถทำผลการสอบเป็นที่น่าพอใจ จากผลการสอบในครั้งล่าสุดนี้ ถือว่านักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยขยับขึ้นจากอันดับ 12, 6 และ 5 ตามลำดับ และมีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงคะแนนเฉลี่ยของการสอบทักษะและการสอบข้อเขียน ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีเช่นกัน ในนามคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของว่าที่บัณฑิตรุ่น 19 ทุกคน และขอให้ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความมุ่งหมายของวิชาชีพ และขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรุ่นต่อไป ที่จะเข้าทดสอบความรู้เช่นเดียวกันนี้ ในเดือนเมษายน 2562 ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าว

top5-บัณฑิตเภสัช-มออุบล-05.jpg

จากความสำเร็จ ดังกล่าว เชื่อมั่นได้ว่า บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมาจากผลของความความเพียรพยายาม ของนักศึกษาแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมแหล่งความรู้ หนังสือ ตำรา จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ ห้องอ่านหนังสือ การช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน และรุ่นพี่ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในการสร้างขวัญและกำลังใจ ดุจดั่งหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน นำไปสู่การผลิต “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511