guideubon

 

รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน ONET สูงสุด 400 อันดับแรก

onet-top-400-01.jpg

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2516 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2561 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการช้างเผือก จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สุงสุด 400 อันดับแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2559 พร้อมกับแนบเอกสารท้ายประกาศ ซึ่งได้แก่บัญชีรายชื่อ โรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) สูงสุด 400 อันดับแรก ในปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

ไกด์อุบลสำรวจรายชื่อตามประกาศแล้ว ปรากฎว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เพียงโรงเรียนเดียวที่ติดอันดับ 106 ในจำนวน 400 อันดับ ส่วนอันดับอื่นๆ มีดังนี้

TOP-400-ONET-TH-1.jpg

TOP-400-ONET-TH-2.jpg

TOP-400-ONET-TH-3.jpg

TOP-400-ONET-TH-4.jpg

TOP-400-ONET-TH-5.jpg

TOP-400-ONET-TH-6.jpg

TOP-400-ONET-TH-7.jpg

TOP-400-ONET-TH-8.jpg

TOP-400-ONET-TH-9.jpg

TOP-400-ONET-TH-10.jpg

TOP-400-ONET-TH-11.jpg