guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ คัดเลือกตัวแทนภาคอีสาน ประกวดสุนทรพจน์

ทิพวรรณ--กุดเป่ง-01.jpg

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ศูนย์ประจำภาค ดำเนินจัดการประกวด หัวข้อ “ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประกวดสุนทรพจน์

มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด จำนวน 11 คน จาก 7 สถาบัน คณะกรรมการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ราย โดยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”  นับเป็นเวทีส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย ด้วยการแสดงสุนทรพจน์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์  รวมถึงเพื่อปลูกฝังคุณค่าไทยนิยมและการชื่นชมความเป็นไทยด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป การจัดการประกวดดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทิพวรรณ--กุดเป่ง-03.jpg

ผลการประกวดผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 คน ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ นางสาวชวัลรัตน์ เพชรดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองชนะเลิศ นางสาวทิพวรรณ กุดเป่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
- นายบัณฑิต รวยสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- นางสาวรุ่งรุจี พรโสม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ
- นายธนภัทร  เหล่าสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้าน นางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ ตัวแทนระดับภาค กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นเวทีแรกในการประกวดและสามารถทำได้

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สารภี ขาวดี  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้คำแนะนำตลอดการฝึกซ้อม เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการประกวด รู้สึกชอบและรักในภาษาไทย ทั้งการพูดการสื่อสาร ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศตนจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

ทิพวรรณ--กุดเป่ง-02.jpg