guideubon

 

นร. ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ ได้คะแนนสูงสุดภาคอีสาน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

พนมไพร--บุญสุข-สอวน-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายพนมไพร  บุญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร นางสาวณัชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และ นางสาวพิมพกานต์  พลงาม ที่ได้รับรางวัลจาก “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” 18th Thailand Biology Olympiad (18th TBO)  ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในนามของคณะกรรมการดําเนินการจัด “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ สอวน. โดยความร่วมมือของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สสวท. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดและประกาศผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 จากนั้นเป็นพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ให้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

โดยนักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลจาก “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” 18th Thailand Biology Olympiad (18th TBO) มีดังนี้

พนมไพร--บุญสุข-สอวน-02.jpg

นายพนมไพร  บุญสุข
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
และรางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณัชนันท์--ช่วงสกุล-01.jpg

นางสาวณัชนันท์  ช่วงสกุล
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

พิมพกานต์--พลงาม-01.jpg

นางสาวพิมพกานต์  พลงาม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สำหรับวัตถุประสงค์การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมกับ สสวท. เป็นตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยา ทั่วประเทศฝึกประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันวิชาการสาขาชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศ การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรมร่วมกัน

การแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยาทั่วประเทศ และนักเรียนจาก สสวท. เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 95 คน อาจารย์ครูผู้สังเกตการณ์และกรรมการคุมสอบจากแต่ละศูนย์ สอวน. วิชาชีววิทยา พร้อมทั้งนิสิตช่วยงาน คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจํานวน 292 คน และจากผลงานของนักเรียนทั้ง 3 คน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ชีววิทยาโอลิมปิก-18.jpg