guideubon

 

วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ จัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย

วันธงชาติไทย-อุบล-01.jpg

วันที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวร" จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป.อบ.3 
- โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ อ.ทุ่งศรีอุดม
- โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
- โรงเรียนบ้านโนนงาม อ.นาเยีย
- โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร อำเภอน้ำยืน
- โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อ.โพธิ์ไทร
- โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) อ.เขื่องใน
- โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง อ.ตาลสุม
- โรงเรียนบ้านแสนอุดม อ.กุดข้าวปุ้น
- โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อ.เหล่าเสือโก้ก
- โรงเรียนบ้านเหล่าคำ อ.เหล่าเสือโก้ก
- โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อ.ม่วงสามสิบ
- โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.เขมราฐ
- โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ อ.นาตาล
- โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่
- โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

และในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น วันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย

เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ โดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และการสร้างชาติของแต่ละประเทศ

วันธงชาติไทย-อุบล-02.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-03.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-04.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-05.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-06.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-07.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-08.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-09.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-10.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-11.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-12.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-13.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-14.jpg

วันธงชาติไทย-อุบล-15.jpg