guideubon

 

welcome back นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.อุบลราชธานี

Welcome-back-ศุภศิษย์-ผู้ว่า-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2566 มีรายงานข่าวว่า วันนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 24 ราย ซึ่งมีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีด้วย ดังนี้

ลำดับที่ 6 นายชลธี ยังตรง พันจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง

ลำดับที่ 24 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พันจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

Welcome-back-ศุภศิษย์-ผู้ว่า-อุบล-02.jpg

สำหรับนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ได้รับการวางตัวให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้ ถือว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีมาหลายปี ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะโยกย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และขึ้นเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2508 มีประวัติส่วนตัว ดังนี้

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนนายสิบทหารบก รุ่น 17/2527 (เหล่าทหารราบ)
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณทิต และ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติการฝึกอบรม/หลักสูตร
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 58
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง (บ.มท.) รุ่นที่ 19
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก รุ่นที่ 1
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 68
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

ประวัติการรับราชการ
1 พฤษภาคม 2528 : หัวหน้าชุดยิงหมวดระวังป้องกัน ร้อย บก.กรมทหารราบที่ 16
15 มิถุนายน 2536 : นักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กรมการพัฒนาชุมชน
29 กันยายน 2537 : นักการข่าว 3 สำนักงานจังหวัดนครพนม
26 พฤษภาคม 2546 : นิติกร 6 สำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
18 มกราคม 2559 : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
23 กุมภาพันธ์ 2561 : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
8 ตุลาคม 2561 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
15 พฤศจิกายน 2564 - 1 ธันวาคม 2565 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
2 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 : ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

โยกย้ายผู้ว่า-2566-01.jpg

โยกย้ายผู้ว่า-2566-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511