guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ฯ จัดงาน “มหกรรมตลาดนัดความดี โครงการความดีที่ภาคภูมิใจ”

สรรพสิทธิ์-อุบล-ตลาดนัดความดี-01.jpg

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน “มหกรรมตลาดนัดความดี โครงการความดีที่ภาคภูมิใจ” ภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม”  เพื่อประกาศความดี ความภาคภูมิใจ ของชาวสรรพสิทธิประสงค์ ในการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ตามกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม

สรรพสิทธิ์-อุบล-ตลาดนัดความดี-02.jpg

นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า โรงพยาบาล เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มีการพัฒนาเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นต้นทุนในการดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบาย มีการดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และได้ประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

ตลอดจนมีการเปิดเวทีให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล ซึ่งอัตลักษณ์ที่ได้มา คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ พร้อมสนับสนุนให้เกิดการนำอัตลักษณ์ลงสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาล

นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานบนพื้นฐาน ความรู้ คู่คุณธรรม ด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โรงพยาบาลคุณธรรม นอกจากจะมุ่งเน้นด้านของคุณภาพการรักษาและการบริการแล้ว คณะกรรมการยังร่วมผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในด้านการบริหารองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมด้วย เช่น การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การซื้อจัดจ้าง การเงิน-การบัญชี เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในงานมหกรรมตลาดนัดความดี ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม, การมอบเกียรติบัตร คนดีศรีสรรพสิทธิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกของโรงพยาบาล, การนำเสนอผลการดำเนินงาน “การนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ” และ เวทีเสวนา : ทำอย่างไรจึงจะทำให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่ยั่งยืน