guideubon

 

โรงพยาบาลเด็กแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์คนที่1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนย้ายโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งกลุ่มงานกุมารเวชกรรมได้รับคัดเลือก ให้ย้ายมาปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ 12 ไร่ ติดศูนย์พัฒนาชุมชน เขต 3 ทางไปอำเภอเขื่องใน (โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี เดิม) โดยมีนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ระบบหายใจเด็ก และนายบุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-02.jpg

สำหรับโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์นี้ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้ย้ายมาปฏิบัติงานยังพื้นทีโรงพยาบาล 12 ไร่ (ชื่อเดิม) แห่งนี้ และได้จดทะเบียนขึ้นเป็น โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ ขึ้น

ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ มีการปรับปรุงสถานที่มาเป็นลำดับ เพื่อความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก และในปัจจุบันได้ปรับปรุง O.P.D เด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุงชั้น 2 ที่จะเปิดให้บริการหอผู้ป่วย PICU2, หอผู้ป่วยสามัญเด็ก และพิเศษเด็ก 5 ห้อง

ชั้น 3 เปิดให้บริการหอผู้ป่วย PICU 1, หอผู้ป่วยพิเศษเด็กรวม และพิเศษ Premium 5 ห้อง และชั้น 4 เป็นสำนักงานแพทย์ สำนักงานพยาบาล ทันตกรรม หน่วยระบบหายใจเด็ก และห้องพักแพทย์

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-03.jpg

สำหรับการตกแต่งภายในโรงพยาบาลเด็ก สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องทะเล ภายใต้อารยธรรมอันทรงคุณค่าอายุกว่าสามพันปีของผาแต้ม สัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ผสมผสานความร่วมสมัยของการก่อสร้างและวัสดุที่เหมาะสม ถ่ายทอดผ่านการออกแบบที่สวยงาม สนุกสนาน สื่อสารกับเด็กๆ อย่างผ่อนคลาย เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นและประะทับใจ สู่การเป็น "โรงพยาบาลเด็กแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี"

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-04.jpg

นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ระบบหายใจเด็ก กล่าวว่า เรากำลังก้าวสู่การเป็น โรงพยาบาลเด็กของรัฐบาลส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ เราคาดหวังว่า เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการบริการที่ดี และผู้ปกครองจะได้รับความอุ่นใจ จากการบริการ

เราจะพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเรา ให้ทำงานด้วยหัวใจแห่งความดีงาม ท่ามกลางสถานที่ที่เป็นมิตรกับเด็ก ให้โรงพยาบาลเหมือนบ้านและสนามเล่นของเขา เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไข้ทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจนได้รับโอกาส จากการบริการของเรา

ขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ให้โอกาสครับ และเราจะมุ่งมั่นต่อไป เพื่อการเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กต่อไปในอีก 10 ปีข้างหน้า เพราะเรารู้ว่า เด็กคืออนาคตของชาติ

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์
โทร. 045-319200

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-05.jpg

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-06.jpg

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-07.jpg

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-08.jpg

โรงพยาบาลเด็ก-สรรพสิทธิ-อุบล-09.jpg