guideubon

 

เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม นำสุขสู่ประชาชน

เขตบริการสุขภาพที่10-อุบล-01.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559 “เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม นำสุขสู่ประชาชน” ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

เขตบริการสุขภาพที่10-อุบล-02.jpg

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักคุณธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ก่อให้มีความสุข ทั้งยังเกิดประโยชน์และความมั่นคงต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในทางคุณธรรมการทำความดี และยังได้มีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ ให้เป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” ด้วยกระบวนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน มีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรม ในการทำงานบนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม ด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ

เขตบริการสุขภาพที่10-อุบล-03.jpg

 

จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร,มุกดาหาร และอำนาจเจริญ) เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในทางคุณธรรม และการทำความดี รวมทั้งคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต เข้ารับประทานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสดุดีบุคคล และองค์กรดีเด่นที่เป็นต้นแบบด้านความดีงาม ในลำดับต่อไป

เขตบริการสุขภาพที่10-อุบล-04.jpg

 

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในเขตสุขภาพที่ 10 วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี ชมรมรักในหลวงและผู้สนใจ จำนวน 600 คน

ข่าว : เขตบริการสุขภาพที่ 10

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511