guideubon

 

อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-01.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ภายใต้ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

การซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดยมี โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ร่วมกันฝึกซ้อมแผน ผู้อำนวยการศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินบีดีเอ็มเอส และคณะวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ มีความรู้ ความเข้าใจ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาเครือข่ายในทุกพื้นที่บริการสาธารณสุขของจังหวัดอุบราชธานี โดยในอนาคตนี้จะเตรียมสร้างความร่วมมือกับ สปป.ลาว

สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ พร้อมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดความพิการให้กับคนไทย ซึ่งมีความพร้อมของอากาศยาน เช่น อุปกรณ์การช่วยชีวิต การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยในอากาศยาน ที่มีความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย และยังลดระยะเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลง เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถพยาบาล ซึ่งถือเป็นทางเลือกการบริการการเคลื่อนย้ายทางอากาศสำหรับประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) สามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-02.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-03.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-04.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-05.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-06.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-07.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-08.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-09.jpg

BDMS-ย้ายผู้ป่วยทางอากาศ-10.jpg