guideubon

 

ม.อุบลฯ โชว์สินค้าผู้ประกอบการใหม่ Startup และ SMEs 2018

SME-Startup-2018-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด “งานแสดงสินค้าผู้ประกอบการ Startup และ SMEs 2018” ภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) 2561” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำสินค้ามาจัดแสดงและออกบูธแสดงเพื่อจำหน่าย ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2561 ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าสุนีย์ แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิด

SME-Startup-2018-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดการยกระดับเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย โดยการใช้องค์ความรู้การบริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจ และผลักดันการพัฒนาธุรกิจการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจ High Value อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยิ่งขึ้น

SME-Startup-2018-03.jpg

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ่วมกันเป็นปีที่ 2 มีผู้ประกอบการมากกว่า 2,000 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร และภาคทั่วไป ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 2 ทั้งหมด 8 จังหวัด โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและ SME ไทย เน้นพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด และเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SME-Startup-2018-04.jpg

งานแสดงสินค้าผู้ประกอบการ Startup และ SMEs 2018 ในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการในการนำสินค้าเข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสในการทดสอบตลาด การนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและพัฒนาศักยภาพ มาใช้จริงในการเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ในการสร้างช่องทางการตลาดและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนในอนาคต


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

SME-Startup-2018-05.jpg

SME-Startup-2018-06.jpg

SME-Startup-2018-07.jpg