guideubon

 

เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย SMART JOB CENTER ที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ

จัดหางานอุบล-ศูนย์จัดหางาน-01.jpg

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดหางานอุบล-ศูนย์จัดหางาน-03.jpg

นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดให้บริการ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนายจ้างสถานประกอบการ เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายลดเวลาในการเดินทาง เข้าถึงบริการหน่วยงานของรัฐได้ง่ายขึ้น และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทํา มีรายได้ที่มั่นคง นายจ้าง/สถานประกอบการสรรหาพนักงานตามต้องการ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดให้บริการ ดังนี้

1. ให้บริการรับสมัครงาน และลงทะเบียนฝากประวัติหางาน

2. บริการขึ้นทะเบียนรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

3. บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและข้อมูลการมีงานทํา

4. บริการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ 5. ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

5. ลงทะเบียนและรับแจ้งตําแหน่งงานว่าง สําหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ

จัดหางานอุบล-ศูนย์จัดหางาน-02.jpg

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หมายเลข โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1045 หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-207-8 ต่อ 15
* * บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทํา***